VP06. Instal·lació fixa de pals verticals

Descripció

Informació general i instància corresponent a la sol·licitud d'instal·lació fixa de pals verticals.

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques i persones jurídiques.

Documentació a aportar

  • Instància de la sol·licitud

L'enumeració de la documentació assenyalada no eximeix la persona sol·licitant d'aportar qualsevol altre tipus de documentació o informació adicional necessària per tramitar la sol·licitud.

Termini de tramitació

El plazo de tramitación es de 15 dies

Normativa

  • Ordenança municipal reguladora de la via pública.

Qui tramita la sol·licitud?

Residenciado 1

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Requisits

Ser titular d'una llicència de funcionament de l'activitat per a la qual se sol·licita.

Organisme resolutor

Residenciado 1

Efectes presumptes

Desestimatori

Fi de la via administrativa

La resolució posa fin a la via administrativa

Recursos

Reposició administrativa y contenciós administratiu

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es