PA05. Autoritzacions d'empadronament

Descripció

Informació general i instància corresponent a autoritzacions d'empadronament.

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques

Documentació a aportar

  • Instància de la sol·licitud 
  • En cas d'autoritzar l'empadronament a menors, fotocòpia del llibre de família que acrediti el parentesc.
  • Fotocòpia del document d'identitat de la persona que autoritza.
  • Document que acrediti l'ocupació de l'habitatge: original de l'escriptura o contracte de lloguer

L'enumeració de la documentació assenyalada no eximeis la persona sol·licitant d'aportar qualsevol altre tipus de documentació o informació addicional necessària per tramitar l'autorització d'empadronament.

Termini de tramitació

El plazo de tramitación es de 1 mesos

Normativa

  • Reial Decret 1690/1986, d'11 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de població i demarcació de les entitats locals.
  • Llei 7/1985, de 5 d'abril, reguladora de les bases del règim local.
  • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Qui tramita la sol·licitud?

Residenciado 1

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Requisits

Residència en el terme municipal de Son Servera.

Organisme resolutor

Residenciado 1

Efectes presumptes

Estimatori

Fi de la via administrativa

La resolució no posa fi a via administrativa

Recursos

Alçada

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es