PA06. Reagrupament familiar

Descripció

Informació general i instància corresponent a la sol·licitud de certificats de reagrupament familiar.

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques.

Documentació a aportar

  • Instància de la sol·licitud
  • Fotocòpia del permís de residència en vigor
  • Document que acrediti l'ocupació de la vivenda: original de la escriptura o contracto de lloguer, a nom de la persona sol·licitant
  • Certificat de convivència
  • Fotocòpia del passaport, document d'identificació o llibre de família on hi constin les persones que s'han de reagrupar
  • Document que acrediti la relació de parentesc del sol·licitant amb el reagrupant.
  • Comprovant del pagament de la taxa corresponent.

L'enumeració de la documentació assenyalada no eximeix a la persona sol·licitant d'aportar qualsevol altre tipus de documentació o informació addicional necessària per a obtenir el certificat.

Termini de tramitació

El plazo de tramitación es de 1 mesos

Normativa

  • Reial decret 1690/1986, d'11 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de població i demarcació de les entitats locals.
  • Llei 7/1985, de 5 d'abril, reguladora de les bases del règim local.
  • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Qui tramita la sol·licitud?

Residenciado 1

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Requisits

Residència en el terme municipal de Son Servera.

Organisme resolutor

Residenciado 1

Efectes presumptes

Estimatori

Fi de la via administrativa

La resolució no posa fi a via administrativa

Recursos

Alçada

Més informació

L'informe s'emetrà únicament amb les dades que figuren en el cens padró municipal en la data de la sol·licitud.

Les inspeccions es realitzaran per rigorós ordre de data de presentació d'instàncies.

L'ordre no podrà ser mai alterat, ja que implicaria responsabilitat disciplinària del personal funcionari, segons la Llei 30/1992, art.74.2.

La manca de qualcun dels documents que han d'aportar juntament amb la sol·licitud, donarà lloc a la no emissió de l'informe i a l'arxiu de l'expedient, sense més tràmits.

La persona sol·licitant es responsabilitza de la veracitat de totes les dades consignades en la sol·licitud. La falsedat en aquesta podrà donar lloc a responsabilitat administrativa o penal

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es