CO01. Permís de connexió al clavegueram

Descripció

Informació general i instància corresponent a la sol·licitud de connexió al clavegueram.

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques i persones jurídiques

Documentació a aportar

  • Instància de la sol·licitud.
  • Fotocòpia de NIF / NIE / CIF.
  • Plànol d'ubicació
  • Rebut de contribució
  • Comprovant del pagament de la taxa corresponent

L'enumeració de la documentació assenyalada no eximeix la persona sol·licitant d'aportar qualsevol altre tipus de documentació o informació addicional necessària per tramitar el permís de connexió al clavegueram.

Termini de tramitació

El plazo de tramitación es de 3 mesos

Preu i forma de pagament

Taxa per clavegueram

Normativa

  • Ordenança fiscal n. 10 reguladora de la Taxa per clavegueram, vigent a l'any en curs

Qui tramita la sol·licitud?

Residenciado 1

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Requisits

Cap

Organisme resolutor

Residenciado 1

Efectes presumptes

Desestimatori

Fi de la via administrativa

La resolució posa fin a la via administrativa

Recursos

Reposició potestatiu i contenciós administratiu

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es