UR10. Certificat urbanístic de numeració

Descripció

Informació general i instància corresponent a la sol·licitud per la petició de certificats urbanístics de numeració.

Qui ho pot sol·licitar?

Indiferent: persones físiques, persones jurídiques, associacions...

Documentació a aportar

  • Instància de la sol·licitud
  • Plànol de la situació
  • Comprovant del pagament de la taxa

L'enumeració de la documentació assenyalada no eximeix la persona sol·licitant d'aportar qualsevol altre tipus de documentació o informació addicional necessària per tramitar la sol·licitud del certificat.

Termini de tramitació

El plazo de tramitación es de 3 mesos

Preu i forma de pagament

Taxa per expedició de documents administratius

Normativa

Ordenança núm.6, taxa per expedició de documents administratius, vigent a la data del certificat.

Qui tramita la sol·licitud?

Residenciado 1

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Requisits

Cap

Organisme resolutor

Residenciado 1

Efectes presumptes

Desestimatori

Fi de la via administrativa

Sense classificar

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es