SS05. Arrelament social

Descripció

Informació general i instància corresponent a la sol·licitud d'arrelament social.

Qui ho pot sol·licitar?

Persones físiques

Documentació a aportar

  • Instàcia de la sol·licitud
  • Fotocòpia del passaport del sol·licitant
  • Precontracte de feina
  • Certificat de convivència
  • Document que acrediti l'ocupació de la vivenda: fotocòpia de l'escriptura o contracte de lloguer
  • Comprovant del pagament de la taxa corresponent (només a partir de la segons sol·licitud)

L'enumeració de la documentació assenyalada no eximeix a la persona sol·licitant d'aportar qualsevol altre tipus de documentació o informació addicional necessària per sol·licitar l'arrelament social.

Termini de tramitació

El plazo de tramitación es de 1 mesos

Preu i forma de pagament

A partir de la segona sol·licitud

Qui tramita la sol·licitud?

Residenciado 1

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Requisits

Estar empadronat al municipi de Son Servera.

Organisme resolutor

Residenciado 1

Efectes presumptes

Sense classificar

Fi de la via administrativa

La resolució no posa fi a via administrativa

Recursos

Alçada

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es