Ordenances fiscals

Ordenances fiscals

A continuació es troba la relació d'ordenances municipals i reglament que es troben vigents al municipi de Son Servera.

El text complet de les ordenances es troba disponible en fitxers format pdf. Per a la seva visualització és necessari tenir instal·lat l'Adobe Acrobat Reader.

Nom Document
37. Taxa per a la prestació de serveis, realització d'activitats i d'ús en edificis i instal·lacions municipals   Descargar archivo  
36. Sistema especial de pagament fraccionat de tributs de l'Ajuntament de Son Servera    
35. Taxa reguladora del preu públic per la prestació del servei de teleassistència   Descargar archivo  
34. Taxa reguladora del preu públic per la prestació de serveis a l'escola de música   Descargar archivo  
33. Taxa per prestació del servei públic de transport turístic de viatgers per carretera mitjançant l'explotació d'un tren turístic   Descargar archivo  
32. Taxa per utilització i assistència a Espectacles en el Cinema - Teatre La Unió   Descargar archivo  
31. Taxa per servei de rescat d'animals   Descargar archivo  
30. Taxa per la prestació del Servei d'Assistència en el Centre d'estades diürnes de Son Servera   Descargar archivo  
29. Preu públic per la prestació de serveis socioeducatius   Descargar archivo  
28. Preu públic per la prestació de serveis en les instal·lacions esportives municipals   Descargar archivo  
27. Taxa pel servei d'immobilització, recollida, trasllat i dipòsit de vehicles o altres pesats o voluminosos, mal estacionats o abandonats en la via pública o en altres llocs del terme municipal   Descargar archivo  
26. Taxa per la prestació de serveis en escoletes municipals   Descargar archivo  
25. Taxa per la prestació de serveis a les platges   Descargar archivo  
24. Taxa per la utilització de columnes, cartells i altres instal·lacions anàlogues per a l'exhibició d'anuncis   Descargar archivo  
23. Taxa pel servei municipal de subministrament d'aigua   Descargar archivo  
22. Taxa per entrada de vehicles per voravies i reserves de la via pública per a aparcaments, càrrega i descàrrega de qualsevol classe   Descargar archivo  
21. Ordenança reguladora de la cessió del deu per cent de l'aprofitament típic   Descargar archivo  
20. Taxa per ocupació del subsòl, sòl i vol de la via pública   Descargar archivo  
19. Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules, cadires, vitrines, aparadors, expositors, quioscos, cabines i d'altres instal·lacions anàlogues amb finalitat lucrativa   Descargar archivo  
18. Taxa per paradetes, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús públic i indústries de carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic   Descargar archivo  

Pàgina 1 de 2,  38 continguts