UR01b. Llicència d'obres per al tancament de solars i terrenys

Descripció

Informació general i instància corresponent a la sol·licitud de llicència d'obres per al tancament de solars i terrenys (sense projecte tècnic).

Qui ho pot sol·licitar?

Indiferent: persones físiques, persones jurídiques, associacions...

Documentació a aportar

 • Instància de la sol·licitud.
 • Nomenament del constructor.
 • Rebut de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) del darrer any amb el número de referència cadastral.
 • Estudi de seguretat i higiene.
 • Fotocòpia de la nota registral, actualitzada (només per terrenys rústics).
 • Assumpció de dirección d'obra.
 • Autoliquidació de les taxes corresponents.
 • Autoritzacions prèvies de caràcter sectorial, si escau (carreteres, costes...).

Documentació que cal adjuntar per duplicat + 1 còpia en format digital

 • Pressupost desglossat.
 • Plànol d'emplaçament (NNSS).
 • Plànol de situació de l'obra (indicant la ubicació de les actuacions i reculades prescriptives).
 • Secció constructiva de la paret a escala i acotat
 • Memòria justificativa. La memòria ha de justificar els articles 8.2.1., 8.2.2., 8.2.4. i 8.2.5. de les NNSS en el cas de tancaments de parcel·la en sòl rústic, i articles 3.2.24 en el cas de tancaments de parcel·la o solar en ordenació aïllada en sòl urbà.
 • Fotografies del lloc de les obres.

L'enumeració de la documentació assenyalada no eximeix la persona sol·licitant d'aportar qualsevol altre tipus de documentació o informació addicional necessària per tramitar la llicència.

Termini de tramitació

El plazo de tramitación es de 3 mesos

Normativa

 • Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sól.
 • Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.
 • Llei 6/1997, de 8 de juliol, de sòl rústic de les Illes Balears.
 • Reglament de serveis de les corporacions local, aprovat per Decret de 17 de juny de 1995.
 • RD 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció, BOE núm.256 de 25 d'octubre.
 • Decret 145/1997, de 21 de novembre, pel qual es regulen les condicions d'higiene i instal·lacions per al disseny i habitabilitat d'habitatges, així com l'expedició de cèdules d'habitabilitat (BOIB de 6 de desembre).
 • RDL 1/1998, de 27 de febrer, sobre infraestructures comunes als edificis per a l'accés als serveis de telecomunicació.
 • Decret 20/2003, de 28 de febrer, pel qual s'aprova el reglament de supressió de barreres arquitectòniques (BOIB de 18 de març)
 • RD 2159/1978, de 23 de juny, pel que s'aprova el Reglament de planejament per al desenvolupament i aplicació de la Llei sobre règim del sòl i ordenació urbana.
 • RD 3288/1978, de 25 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament de gestió urbanística per al desenvolupament i aplicació de la Llei sobre règim del sòl i ordenació urbana.
 • D'altra normativa aplicable segons el cas.

Qui tramita la sol·licitud?

Residenciado 1

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Requisits

Per a empreses o associacions, ser-ne el representant.

Organisme resolutor

Residenciado 1

Efectes presumptes

Estimatori

Fi de la via administrativa

La resolució posa fin a la via administrativa

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es