UR02. Comunicació prèvia per a l'execució d'obres

Descripció

Informació general i instància corresponent a la comunicació prèvia per a l'execució d'obres.

Qui ho pot sol·licitar?

Indiferent: persones físiques, persones jurídiques, associacions...

Documentació a aportar

 • Instància de la sol·licitud
 • Pressupost desglossat
 • Fotocòpia o plànol de situació de l'obra
 • Fotocòpia de NIF.
 • Nomenament constructor
 • Rebut de contribució del darrer any amb el número de referència cadastral
 • Estudi bàsic de seguretat i higiene (per a treballs perillosos)
 • Fotocopia de la nota registral actualizada (solo para terrenos rústicos)
 • Assumció d'obra de tècnic competent en muntatge de bastides (si requereix de muntatge de bastides)
 • Autoliquidació de les taxes corresponents
 • Autoritzacions prèvies de caràcter sectorial, si n'és el cas (carreteres, costes...)
 • Fotografia del lloc de les obres

L'enumeració de la documentació assenyalada no eximeix la persona sol·licitant d'aportar qualsevol altre tipus de documentació o informació addicional necessària per tramitar la comunicació.

Termini de tramitació

El plazo de tramitación es de 1 dies

Normativa

 • Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sól.
 • Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.
 • Llei 6/1997, de 8 de juliol, de sòl rústic de les Illes Balears.
 • Reglament de serveis de les corporacions local, aprovat per Decret de 17 de juny de 1995.
 • RD 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció, BOE núm.256 de 25 d'octubre.
 • Decret 145/1997, de 21 de novembre, pel qual es regulen les condicions d'higiene i instal·lacions per al disseny i habitabilitat d'habitatges, així com l'expedició de cèdules d'habitabilitat (BOIB de 6 de desembre).
 • RDL 1/1998, de 27 de febrer, sobre infraestructures comunes als edificis per a l'accés als serveis de telecomunicació.
 • Decret 20/2003, de 28 de febrer, pel qual s'aprova el reglament de supressió de barreres arquitectòniques (BOIB de 18 de març)
 • RD 2159/1978, de 23 de juny, pel que s'aprova el Reglament de planejament per al desenvolupament i aplicació de la Llei sobre règim del sòl i ordenació urbana.
 • RD 3288/1978, de 25 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament de gestió urbanística per al desenvolupament i aplicació de la Llei sobre règim del sòl i ordenació urbana.
 • D'altra normativa aplicable segons el cas.

Qui tramita la sol·licitud?

Residenciado 1

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada

Requisits

Per a empreses o associacions, ser-ne el representant.

Organisme resolutor

Residenciado 1

Efectes presumptes

Estimatori

Fi de la via administrativa

La resolució posa fin a la via administrativa

Observacions

 • La present comunicació prèvia no serà considerada vàlida per a l'inici de les obres si l'immoble on es pretén dur a terme tal obra es troba inclòs dins del catàleg de protecció de patrimoni de Son Servera o escau l'autorització prèvia d'un organisme sectorial (costes, carreteres, ports, etc...)
 • Només es subjecten al règim de comunicació prèvia les obres de tècnica senzilla i escassa entitat constructiva o obres d'edificació que no necessiten projecte d'acord amb la Llei 38/99, de 5 de novembre.
 • La persona interessada podrà iniciar les obres al dia següent de la presentació de la comunicació prèvia davant aquest Ajuntament.
 • D'acord amb l'article 141.3 de la Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl, l'administració podrà dur a terme les inspeccions que estimi convenients als efectes de determinar si les obres executades s'ajusten a les obres descrites a la present comunicació prèvia.

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es