Comissió de prevenció

Igualtat


La prevenció és l'arma necessària per a erradicar les violències masclistes, per això, la Comissió de Prevenció neix amb l'objectiu de posar en comú les accions realitzades en matèria de prevenció i d'elaborar propostes amb relació a la prevenció de la violència masclista en els diferents àmbits del municipi de Son Servera.

L'Ajuntament de Son Servera ha posat en marxa el Pla Estratègic d'Igualtat d'Oportunitats entre Homes i Dones. Aquest Pla neix com a eix estratègic per dinamitzar la implementació dels principis d'igualtat dins de totes les àrees i contexts que es desenvolupen des de l'Ajuntament de Son Servera, i com a eina per millorar la igualtat d'oportunitats en l'àmbit laboral.

Així, com a objectius generals de Pla d'Igualtat, en destaquen els següents:

  • Impulsar la implementació de la perspectiva de gènere a tots els departaments de l'Ajuntament.
  • Aconseguir una representació equilibrada de dones i d'homes en tots els àmbits i nivells de participació i de presa de decisions.
  • Integrar la perspectiva de gènere en els processos relacionats amb la gestió del personal.
  • Dissenyar una política d'igualtat integrada en la seguretat i salut.
  • Promoure una cultura de corresponsabilitat, així com una distribució equitativa de les responsabilitats familiars en l'àmbit laboral i en la presa de decisions.
  • Promoure i consolidar una comunicació interna i externa, escrita, verbal i visual no sexista.

En aquest apartat es publicarà tota la informació rellevant per a la consecució dels objectius establerts.